12-07-2023

"Take-off-beurzen en TTT-vouchers vullen elkaar mooi aan."

“Take-off-beurzen en TTT-vouchers vullen elkaar mooi aan.”

Niet alleen binnen de TTT-programma’s komen goede ideeën tot leven: ook NWO stelt (ondernemende) onderzoekers in staat een succesvolle spin-off of startup op te richten. Het programma Take-off van wetenschapsfinancier NWO kent veel raakvlakken én een aantal verschillen met TTT. Daan Brocken van NWO vertelt erover en ook oprichter en CTO Jaime Quesedas van startup SolvGE deelt zijn ervaringen met beide instrumenten.

Eén van de meest gehoorde termen in de wandelgangen van NWO is ‘impact’. Daan Brocken, Take-off-coördinator bij NWO, kan zich daar goed in vinden: “Natuurlijk is impact een algemene term, maar het geeft goed weer welke richting we zijn ingeslagen in Nederland als het gaat om financiering van wetenschap. Het draait niet alleen om fundamenteel onderzoek en impact op het wetenschappelijke veld, maar ook steeds meer om zichtbare toepassing van kennis. Om innovaties die een positieve impact hebben op ons leven. De Take-off-beurzen zijn wat dat betreft een uitstekend voorbeeld van hoe NWO de maatschappelijke impact van onderzoek probeert te stimuleren. Daarbij richten wij ons op ideeën uit Nederlandse kennisinstellingen die rijp zijn om het onderzoek te verlaten en hun plek te vinden in de maatschappij. Uiteindelijk is dat de plek waar innovatieve ideeën iets teweeg moeten brengen. Of die kennis en innovaties nu belanden bij mkb-bedrijven, bij overheidsinstanties, of bij startups zoals we dat bij Take-off stimuleren, dat maakt dan niet zo gek veel uit.”

Vanuit het Take-off-programma worden jaarlijks zo’n twintig startups in een vroege fase gefinancierd en worden er nog eens tachtig haalbaarheidsstudies uitgevoerd. Take-off kent jaarlijks twee rondes en daar is zo’n acht tot tien miljoen euro mee gemoeid. Financiers voor dit programma zijn het ministerie van OCW en het ministerie van EZK.

Drijfveer

Brocken staat zelf bijna dagelijks in contact met ondernemende onderzoekers. “De directe connectie met die wereld van innovatieve startups en het contact met al die passievolle jonge ondernemers en wetenschappers is prachtig, ” vertelt hij. “Het is de hoofdreden waarom ik dit werk bij NWO zo leuk vind. Ik heb zelf de andere kant meegemaakt, bij het uitvoeren van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, maar ik heb het gevoel dat ik vanuit deze rol meer mijn steentje bij kan dragen aan de impact die nieuwe kennis op onze samenleving heeft. Helemaal als het gaat om een duurzame en leefbare wereld: dat is mijn grote drijfveer.”

Brocken noemt een aantal voorbeelden van startups die recent een Take-off-subsidie ontvingen en hem inspireerden. “Ocean Grazer uit Groningen doet baanbrekend werk in de energietransitie. Zij ontwikkelen de Ocean Battery, een offshore energie-opslagsysteem voor windparken. Ook Praxa Sense (gezondheidsmonitoring op afstand) en Neurolytics (een online assessment-tool voor recruitment) zijn mooie voorbeelden van innovatieve ideeën die de markt op gaan. Dit toont ook aan hoe divers ons portfolio is.”

Kruisbestuiving met TTT

Qua insteek verschillen Take-off-programma’s en de TTT-programma’s niet bijster veel van elkaar. Beide instrumenten draaien immers om het slaan van een brug tussen kennisinstellingen en de markt. “De programma’s vullen elkaar goed aan,” vindt Brocken. “NWO bedient met Take-off het hele wetenschapsveld. TTT is natuurlijk thematisch ingestoken en voornamelijk bedoeld voor de aangesloten instellingen en is daarmee een wat specifieker instrument. TTT stapt met hun vouchers misschien nóg wat vroeger in dan Take-off met haar haalbaarheidsstudies. Fase 2 is bij ons een lening, bij TTT meer een investering. We zien ook regelmatig dat ondernemers en wetenschappers steun krijgen uit beide instrumenten en dat vind ik heel positief. De kruisbestuiving is er en het feit dat er in Nederland op meer dan één manier wordt ingezet op kennisvalorisatie juich ik van harte toe.”

Over Take-off van NWO

Het instrument Take-off van wetenschapsfinancier NWO stimuleert nieuwe bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit Nederlandse kennisinstellingen. Academische ondernemers, maar ook starters uit hbo-instellingen en starters die gebruikmaken van kennis van instellingen voor Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2), kunnen daarmee hun innovatieve onderzoeksresultaten naar de markt brengen. Take-off is een van de instrumenten voor kennisbenutting dat NWO samen met ZonMw uitvoert.
Doel van Take-off is het creëren van innovatieve bedrijvigheid gebaseerd op de kennisontwikkeling door kennisinstellingen. Dat kan gaan om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord en binnen alle wetenschapsgebieden. Van bèta en techniek, life sciences tot alfa en gamma.

Take-off bestaat uit twee onderdelen:
1.    Haalbaarheidsstudies (fase 1) – maximale duur: 6 maanden – maximale subsidie: 40.000 euro
2.    Vroege-fasetrajecten (fase 2) – maximale duur: 24 maanden – maximale lening: 250.000 euro

Brocken: “Met dit programma hebben we inhoudelijk een dekking van alle wetenschapsvelden, mede door onze samenwerking met ZonMW, die meer is gespecialiseerd in de medische wetenschappen. Uiteraard werken de NWO-domeinen SGW, ENW en TTW samen aan dit programma. TTW is als penvoerder verantwoordelijk voor zaken als coördinatie, communicatie en rapportage naar de ministeries.”

Lees ook het verhaal van SolvGe: ‘TTT én Take-off”

Contact

Smart Industry

Nico Nijenhuis

n.nijenhuis@novelt.com

Circular Technology

Maurits Burgering

maurits.burgering@wur.nl

MedTech

Esther Rodijk

e.rodijk@novelt.com

Privacy & Terms

Privacy Statement
Cookie Policy
General terms and conditions

Inschrijven nieuwsbrief

Meld je aan voor onze TTT nieuwsbrief.